Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling, overeenkomst van verkoop of aanneming en levering van, met en door Color By Dejonghe nv. Zij maken integraal deel uit van elke overeenkomst die met de klant wordt afgesloten. Andere of tegengestelde voorwaarden van de klant worden voor niet-geschreven gehouden, behalve voor zover en in de mate dat zij uitdrukkelijk en schriftelijk door Color By Dejonghe nv aanvaard worden.

2. Elke prijsofferte gebeurt geheel vrijblijvend, bij benadering en zonder enige verbintenis van Color By Dejonghe nv. De prijsbepaling van de werken gebeurt pas achteraf, naar de werkelijke omvang en duur van het verrichte werk. De prijzen zijn herzienbaar na het tot stand komen van de overeenkomst in geval van verhoging van de energiekosten, de sociale lasten en de verhoging van belastingen.  Eventuele transportkosten, met inbegrip van ondermeer de verpakkingskosten en de eventuele in- en uitvoertaksen, zijn ten laste van de klant.

3. Eventuele kortingen voor volumes zijn pas definitief verworven door de klant vanaf het moment dat het vooropgestelde volume effectief wordt bereikt binnen een termijn van één jaar te rekenen vanaf de eerste bestelling. De klant verbindt zich ertoe de reeds gefactureerde kortingen onverwijld en op eerste verzoek terug te betalen aan Color By Dejonghe nv indien het door hem vooropgestelde volume niet effectief wordt bereikt binnen een termijn van één jaar sinds de eerste bestelling.

4. Indien er indicatoren zijn dat de klant liquiditeitsproblemen, solvabiliteitsproblemen of andere financiële problemen kent, behoudt Color By Dejonghe nv zich het recht voor om de uitvoering van de werken te schorsen totdat de klant de bijkomende financiële waarborgen heeft verstrekt zoals verzocht door Color By Dejonghe nv.

5. De uitvoerings- en leveringstermijnen zijn louter indicatief en niet-bindend zodat zij geen aanleiding kunnen geven tot ontbinding van de overeenkomst ten laste van Color By Dejonghe nv, noch tot welke vergoeding  ook.

6. In geval van totaal of gedeeltelijk verlies of van beschadiging van de negatieven, positieven of digitale dragers die ons worden toevertrouwd, hetzij gedurende het projecteren, het ontwikkelen, het afdrukken of het gebruik, of ingevolge om het even welke ramp of ongeval, zal onze verantwoordelijkheid beperkt zijn tot de vervanging van de verloren gegane dragers door eenzelfde hoeveelheid onbelichte dragers. Color By Dejonghe nv kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en eventuele winstderving.

7. Hetzelfde geldt voor de films in bewaring in onze lokalen en laboratoria. Het bijhouden van deze films geschiedt louter in het kader van de uitvoering van onze opdrachten en kan geenszins als een bewaarneming als dusdanig beschouwd worden. Wij dienen er slechts dezelfde zorg aan te besteden als voor onze eigen goederen en zijn geenszins verantwoordelijk voor beschadiging of verlies.

8. Gedurende hun verblijf in onze lokalen en laboratoria zijn de ons toevertrouwde films niet verzekerd. Wij raden derhalve onze klanten aan alle maatregelingen te treffen die zij nodig achten, zonder dat deze in enige omstandigheid enig verhaal tegen ons zouden kunnen opleveren vanwege de verzekeraars of de personen die zij eventueel zouden aanduiden.

9. De films en dragers reizen op gevaar en risico van de klant, zelfs in geval van franco verzending. Wij raden de klant aan zich te verzekeren tegen risico’s zoals verlies, diefstal, beschadiging en andere risico’s die de films en dragers lopen tijdens de reis. In geen enkele omstandigheid kan er sprake zijn van enig verhaal tegen Color By Dejonghe nv.

10. De werken worden opgeleverd in onze gebouwen, alwaar de klant de mogelijkheid heeft de uitgevoerde werken uitvoerig te keuren (bijvoorbeeld naar densiteit en contrast, zowel in kleur als zwart en wit, alsook voor de technische karakteristieken van de klankopnamen, ondertitels,…). De in ontvangst name van de werken door de klant wordt contractueel beschouwd als de goedkeuring en de aanvaarding van de werken door de klant (volgens het principe “Wat men ziet is wat men krijgt”), hetgeen betekent dat de klant afziet elke vorm van verhaal/verweer ten aanzien van Color By Dejonghe met betrekking tot de  uitvoering van de werken.

11. Geen enkele klacht met betrekking tot de facturatie zal aanvaard worden indien zij niet binnen de acht dagen na uitgifte van de factuur werd meegedeeld middels een aangetekende brief aan onze maatschappelijke zetel. Geen enkele betalingsweigering wordt aanvaard omwille van enige klacht uitgaande van de koper.

12. Wat de reproductierechten betreft worden al onze werken uitgevoerd onder de algehele verantwoordelijkheid van de klant.

13. Een speling van ± 5 % maakt deel uit van de normale tolerantie eigen aan de reproductie van densiteit en contrast, zowel in kleur als zwart en wit, alsook voor de technische karakteristieken van de klankopnamen. De klant zal zich dienaangaande op geen contractuele wanprestatie kunnen beroepen.

14. Alle klanten worden verzocht rushes en kopieën van hun films terug te nemen op de zetel van Color By Dejonghe nv en dit binnen een termijn van zes maanden na de levering van de gevraagde werken. Na deze termijn worden deze elementen vernietigd zonder verwittiging.

15. De klant kent aan Color By Dejonghe nv het retentierecht toe met betrekking tot alle haar toevertrouwde materialen tot de volledige betaling van alle werken toevertrouwd aan Color By Dejonghe nv, ook wanneer deze geen betrekking hebben op dat materiaal in het bijzonder.

16. De verbintenis tot betaling van de factuur, moet worden uitgevoerd op de zetel van de nv Color By Dejonghe. Indien de factuur geen vervaldag zou vermelden, dient de factuur te worden betaald binnen de dertig dagen volgend op de uitgifte van de factuur. Elke onbetaalde factuur zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling op de vervaldag verhoogd worden met een verwijlintrest aan een conventionele rentevoet van 14 % per jaar, evenals met een forfaitaire vergoeding van 15%, met een minimum van 250,00 €, onverminderd het recht van de nv Color By Dejonghe op een rechtsplegingsvergoeding. De niet-betaling van één factuur maakt alle niet vervallen facturen opeisbaar.

17. Elke overeenkomst gesloten met Color By Dejonghe wordt onderworpen aan het Belgisch recht. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd , waaronder het Vredegerecht van het Eerste Kanton van Kortrijk.